Zasilanie awaryjne
Bezobsługowe akumulatory żelowe - sprzedaż hurtowa baterii przemysłowych.
Wyszukaj w katalogu:
Katalog / POLIGRAFIA / DRUK WIELKOFORMATOWY /

Altmaster Sp. z o.o.
drukarnia wielkoformatowa. Sitodruk, druk cyfrowy, offset. Billboardy, citylighty, backlighty, standy, bannery.
Ocena:
   


Kasetony pod¶wietlane i oklejanie samochodów
Agencja reklamowa ALKOL wykonuje bardzo szeroki zakres us³ug. Miêdzy innymi: oklejanie samochodów, tablice reklamowe, kasetony po¶wietlane, flagi firmowe. Agencja rozsze¿y³a swoj± dzia³alno¶æ, i tak powsta³a drukarnia wielkoformatowa. Potencjalni klienci to My. Wychodz±c na ulicê jeste¶my zasypywani ogromem nazw, kolorów, d¼wiêków. Skuteczno¶æ reklamy zewnêtrznej to najwa¿niejsze kryterium niezale¿nie od no¶nika. Rozpoznajemy potrzeby klienta w zakresie poligraficznej formy reklamy oferuj±c pe³ne doradztwo. Zajmujemy siê stron± projektow± jak i ca³ym procesem przygotowania do druku.
Ocena: