Zasilanie awaryjne
Bezobsługowe akumulatory żelowe - sprzedaż hurtowa baterii przemysłowych.
Wyszukaj w katalogu:
Katalog / MEDYCYNA, ZDROWIE / CENTRA MEDYCZNE /

Centrum Medyczne Zdrowie
W Centrum staramy siê zapewniæ Pañstwu prawdziwie rodzinn± atmosferê oraz mo¿liwie najszybsz± obs³ugê. Szacunek dla Pañstwa czasu jest naszym podstawowym priorytetem, co przejawia siê brakiem kolejek i numerków.
Ocena:
   


Centrum Medyczne Pu³awska
Centrum Medyczne Pu³awska to firma dzia³aj±ca w sektorze prywatnej s³u¿by zdrowia. Specjalizujemy siê w opiece medycznej dla Firm i osób indywidualnych zarówno w systemie p³atno¶ci abonamentowej jak i jednorazowej. Nasza specjalno¶æ to medycyna pracy.
Ocena:
   


e-rejestracja.pl
Elektroniczna rejestracja medyczna. System umo¿liwia zapisanie siê do lekarza przez internet.
Ocena:
   


LUX MED
LUX MED zapewnia kompleksow± opiekê medyczn± pacjentom indywidualnym oraz przedsiêbiorstwom. Nasze kliniki medyczne posiadaj± najwy¿szej klasy aparaturê medyczn± i wykonuj± badania diagnostyczne w bardzo szerokim zakresie
Ocena:
   


diagnostyka medyczna, odchudzanie, gabinety lekarskie
LUX MED jest prywatn± sieci± klinik medycznych. Oferujemy m.in. opiekê medyczn± dla firm oraz klientów indywidualnych, lekarzy wszystkich specjalno¶ci, medycynê pracy, diagnostykê, wizyty domowe 24h.
Ocena:
   


Chirurgia plastyczna
Chirurgia plastyczna, okulistyka, laserowa korekcja wad wzroku.
Ocena:
   


opieka medyczna dla firm
Medivita Sp. z o.o. jest specjalistyczna przychodni± lekarsk± w której przyjmuj± lekarze specjali¶ci w zakresie: laryngologii, ginekologii, neurologii, ortopedii, chirurgii, reumatologii, alergologii, endokrynologii, okulistyki, pediatrii, kardiologii, psychologii, psychiatrii, medycyna pracy, stomatologii i wielu innych.
Ocena:
   


Akupresura
Refleksoterapii nie powinni poddawaæ siê osoby o s³abym sercu b±d¼ po odbytym zawale. Zabiegi powinno siê powtarzaæ, zarówno, je¶li stosujemy je w celu zapobiegawczym jak i leczniczym czyli relaksacyjno - zdrowotnym. Chiñskie techniki leczenia zyskuj± coraz wiêksz± popularno¶æ oraz poszerzaj± grono sympatyków. Wiêcej informacji na www.akupresura.net.pl
Ocena: