Zasilanie awaryjne
Bezobsługowe akumulatory żelowe - sprzedaż hurtowa baterii przemysłowych.
Wyszukaj w katalogu:
Katalog / MEDYCYNA, ZDROWIE / BADANIA KLINICZNE /

Badania kliniczne
Badania kliniczne MDSPS
Ocena:
   


Profilaktyka
Niektóre szczepionki przyjmuje siê w kilku miarach, roz³o¿onych w czasie dlatego warto dowiedzieæ siê, jak przebiega czas szczepieñ. Najwa¿niejsza jest wczesna analiza, która dostarcza mo¿liwo¶æ szybkiego wyj¶cia z chorób i unikniêcia, czasem niezwykle gro¼nych, powik³añ. Zaleca siê pomiar ci¶nienia têtniczego u osób powy¿ej 21 roku ¿ycia. Ludzie w podesz³ym wieku powinni poddaæ siê badaniu densytometrycznym ko¶ci, dziêki któremu mo¿na wykryæ osteoporozê. Wiêcej informacji na www.profilaktyka.biz.pl
Ocena:
   


Nad¿erka
Zdarza siê, ¿e nad¿erce towarzysz± bóle brzucha i okolicy krzy¿owej. ¦wie¿o powsta³a odmiana charakteryzuje siê zaczerwienionym obszarem, jakiego teren jest wyra¼nie uwydatniony oraz g³adki, wskazywaæ bêdzie na nad¿erkê prost±. Przewa¿nie o wykryciu nad¿erki rozstrzyga przypadek podczas zwyk³ego badania ginekologicznego. Wiêcej informacji na www.nadzerka.com.pl
Ocena: