Zasilanie awaryjne
Bezobsługowe akumulatory żelowe - sprzedaż hurtowa baterii przemysłowych.
Wyszukaj w katalogu:
Katalog / KOMPUTERY / CAD /

CAD CAM CAE Projektowanie 3D Catia Solid Edge Inventor Mold Flow AutoCAD
Strona o tematyce projektowania 3D w takich programach jak Catia Inventor Solid Edge AutoCAD, jak równie¿ o tematyce zwi±zanej z projektowaniem i modelowaniem form wtryskowych i obliczeñ MES
Ocena:
   


INTERsoft Sp. z o.o., oprogramowanie CAD/CAE dla budownictwa
Firma INTERsoft Sp. z o.o. dzia³a na polskim rynku od 1997 roku. Jest producentem profesjonalnego oprogramowania dla budownictwa. W ofercie INTERsoft znajduj± siê programy z zakresu CAD/CAE, programy od u¿ytku domowego oraz programy edukacyjne. Firma ¶wiadczy równie¿ us³ugi w zakresie projektów informatycznych, wizualizacji architektonicznych oraz obliczeñ konstrukcyjnych. INTERsoft Sp. z o.o. jest równie¿ cz³onkiem ITC i tym samym, jedynym na terenie Polski producentem programu IntelliCAD. Dziêki wykorzystaniu nowych technologii programowania oprogramowanie powstaj±ce w INTERsoft jest przyjazne w obs³udze. Na uwagê zas³ugujê równie¿ fakt, i¿ wszyscy U¿ytkownicy oprogramowania zakupionego w firmie INTERsoft mog± liczyæ na sta³±, bezp³atn± opiekê serwisow±. Polityka cenowa prowadzona w my¶l zasady: sprzedajemy du¿o - dlatego mo¿emy sprzedawaæ tanio. powoduje, i¿ firma INTERsoft posiada najni¿sze ceny na rynku oprogramowania dla budownictwa.
Ocena:
   


CAD, CAM, CAE, MES – Prodart - projektowanie CAD, oprogramowanie CAD, postprocesory.
CAD, CAM, CAE, MES – oprogramowanie CAD. W ofercie Pro/engineer, projektowanie CAD, Proe, Pro/e, PTC, Proengineer. Postprocesory, CAD, CAE.
Ocena: