Zasilanie awaryjne
Bezobsługowe akumulatory żelowe - sprzedaż hurtowa baterii przemysłowych.
Wyszukaj w katalogu:
Katalog / DOM, WNÊTRZE / AKCESORIA KUCHENNE /

Wyposa¿enie kuchni
Sklep Metallic.pl oferuje Pañstwu artyku³y sprzêtu domowego i ogrodowego. U nas znajdziesz wyposa¿enie ³azienek i kuchni - garnki, patelnie, szklanki, kubki, lustra i wiele innych. Ponadto do nabycia paleniska oraz grille ogrodowe.
Ocena:
   


Wyposa¿enie ³azienek, wyposa¿enie kuchni: garnki, patelnie, szklanki
Sklep Metallic.pl oferuje Pañstwu artyku³y sprzêtu domowego i ogrodowego. U nas znajdziesz wyposa¿enie ³azienek i kuchni - garnki, patelnie, szklanki, kubki, lustra i wiele innych. Ponadto do nabycia paleniska oraz grille ogrodowe.
Ocena:
   


Porcelana Rosenthal
Najwiêkszy sklep internetowy z antykami w Polsce: Porcelana, Meble, Srebra i Platery, Malarstwo, Rzemios³o. Zajmujemy siê profesjonaln± sprzeda¿± antyków, ich wycen± i renowacj±.
Ocena:
   


Ekspresy do kawy i akcesoria kawowe Firmy DELIKARTE
Od pocz±tku swojej dzia³alno¶ci “DELICARTE” s. c. pozyska³a oko³o 400 zadowolonych ze wspó³pracy klientów na bazie urz±dzeñ JEDE MATIC JM 60, JEDE 40 oraz wersji do autobusów turystycznych JM 60 BUS. Z czasem wprowadzane by³y do oferty bardziej skomplikowane automaty samosprzedaj±ce CAFINO. W styczniu 2000 roku rozszerzyli¶my nasz± ofertê o ekspresy do kawy ci¶nieniowe czo³owego producenta w Europie - w³oskiej firmy SAECO. Rozszerzenie oferty o ekspresy do kawy ci¶nieniowe nast±pi³o w po³±czeniu z przyjêciem dystrybucji kawy ziarnistej (kawa ziarnista) oraz wszystkich innych produktów do ekspresów ci¶nieniowych. Od stycznia 2002 podjêli¶my wspó³pracê z firm± ELITE CAFE wprowadzaj±c do oferty ekspresy do kawy ci¶nieniowe szwajcarskiej firmy JURA i w³oskiej LA CIMBALI oraz kawy Lawazza i herbaty Dilmah. Obecnie oferujemy przede wszystkim herbatê AHMAD TEA. Od 2002 roku jeste¶my równie¿ importerem kawy MANUEL CAFFE i ekspresów ci¶nieniowych z firmy SANREMO W³ochy. Ci±gle czynimy starania by klienci w naszej firmie mogli znale¼æ szeroki wachlarz urz±dzeñ i produktów - akcesoria kawowe.
Ocena: